PŘÍPUSTNÉ AGREGACE TRAKTORU SE ZÁVĚSNÝMI A PŘÍVĚSNÝMI STROJI Z HLEDISKA HMOTNOSTÍ

Možné agregace traktorů se závěsnými stroji podléhají řadě technických a legislativních požadavků. Technické požadavky přehledně uvádí ve svém materiálu značka AMAZONE. Tento materiály jsme přepracovali do excelového souboru tak, abysne nemuseli nic ručně počítat. Pro kontrolu také uvádíme původní dokument, abyste věděli jaká data byla pro výpočet použita.